รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0426
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     12-66
  ผู้บริจาค     ผศ.สมศักดิ์ วิราพร
  วันที่บริจาค     31 ม.ค. 46  
  รายการ     ประกาศเกียรติคุณของผู้เข้ารับประราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 21 กรกฎาคม 2526  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     401-500/0426.docclose windows.