รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0425
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     12-65
  ผู้บริจาค     ผศ.สมศักดิ์ วิราพร
  วันที่บริจาค     31 ม.ค. 46  
  รายการ     ประกาศเกียรติคุณของผู้เข้ารับประราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 29 กรกฎาคม 2525  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     401-500/0425.docclose windows.