รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0423
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     12-63
  ผู้บริจาค     ผศ.สมศักดิ์ วิราพร
  วันที่บริจาค     31 ม.ค. 46  
  รายการ     สดุดีพระเกียรติคุณและประกาศเกียรติคุณของผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 19 กรกฎาคม 2522  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     401-500/0423.docclose windows.