รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0421
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     12-61
  ผู้บริจาค     ผศ.สมศักดิ์ วิราพร
  วันที่บริจาค     31 ม.ค. 46  
  รายการ     ประกาศเกียรติคุณของผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 15-16 กรกฎาคม 2519  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     401-500/0421.docclose windows.