รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0420
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     12-60
  ผู้บริจาค     ผศ.สมศักดิ์ วิราพร
  วันที่บริจาค     31 ม.ค. 46  
  รายการ     ประกาศเกียรติคุณของผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 17-18 กรกฎาคม 2518  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     401-500/0420.docclose windows.