รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0417
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     12-57
  ผู้บริจาค     ผศ.สมศักดิ์ วิราพร
  วันที่บริจาค     31 ม.ค. 46  
  รายการ     ประกาศเกียรติคุณของผู้เข้ารับประราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ ในพิธีประสาทปริญญามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 20 กรกฎาคม 2515  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     401-500/0417.docclose windows.