รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0416
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     12-56
  ผู้บริจาค     ผศ.สมศักดิ์ วิราพร
  วันที่บริจาค     31 ม.ค. 46  
  รายการ     ประกาศเกียรติคุณของผู้เข้ารับประราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ ในพิธีประสาทปริญญามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 22 กรกฎาคม 2514  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     401-500/0416.docclose windows.