รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0415
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     12-55
  ผู้บริจาค     ผศ.สมศักดิ์ วิราพร
  วันที่บริจาค     31 ม.ค. 46  
  รายการ     คำสดุดีเฉลิมพระเกียรติและประกาศเกียรติคุณ ของ สมเด็จพระราชชนนีศรีสังวาลย์ และผู้เข้ารับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 10 กรกฎาคม 2512  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     401-500/0415.docclose windows.