รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0409
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     12-49
  ผู้บริจาค     ผศ.สมศักดิ์ วิราพร
  วันที่บริจาค     31 ม.ค. 46  
  รายการ     คำกราบถวายบังคมทูล สดุดีพระเกียรติคุณของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสทูลเกล้าฯ ถวายปริญญากสิกรรมและสัตวบาลดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเคหเศรษฐศาสตร์ 19 กรกฎาคม 2505  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     401-500/0409.docclose windows.