รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0407
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     12-47
  ผู้บริจาค     ผศ.สมศักดิ์ วิราพร
  วันที่บริจาค     31 ม.ค. 46  
  รายการ     ประกาศเกียรติคุณ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ในการรับพระราชทานปริญญาบัตรดุษฎีบัณฑิต (กิตติมศักดิ์) แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 10 สิงหาคม 2504  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     401-500/0407.docclose windows.