รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0406
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     12-46
  ผู้บริจาค     ผศ.สมศักดิ์ วิราพร
  วันที่บริจาค     31 ม.ค. 46  
  รายการ     รายชื่อหนังสือ สำนักพิมพ์ มก. 2541  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.