รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0398
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     12-42
  ผู้บริจาค     ผศ.สมศักดิ์ วิราพร
  วันที่บริจาค     31 ม.ค. 46  
  รายการ     หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ของเรา 2538-2539  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.