รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0393
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     11-43
  ผู้บริจาค     ผศ.สมศักดิ์ วิราพร
  วันที่บริจาค     31 ม.ค. 46  
  รายการ     สารสนเทศ ปีที่ 1  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.