รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0392
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     12-39
  ผู้บริจาค     ผศ.สมศักดิ์ วิราพร
  วันที่บริจาค     31 ม.ค. 46  
  รายการ     หนังสือ ราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชวิทยาศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักด์ (เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.