รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0381
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว 0381/2546
  ผู้บริจาค     ผศ.สมศักดิ์ วิราพร
  วันที่บริจาค     31 ม.ค. 46  
  รายการ     ป้ายชื่อ ดร.ประเสริฐ ณ นคร  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     301-400/0381.docclose windows.