รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0361
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว 0361/2546
  ผู้บริจาค     ศ.ทัศนีย์ อัตตะนันทน์
  วันที่บริจาค     29 ม.ค. 46  
  รายการ     สิ่งประดิษฐ์ชุดที่ 5 ชุดตรวจสอบปุ๋ยเคมีแบบรวดเร็ว มก. 2  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     301-400/0361.docclose windows.