รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0359
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว 0359/2546
  ผู้บริจาค     ศ.ทัศนีย์ อัตตะนันทน์
  วันที่บริจาค     29 ม.ค. 46  
  รายการ     สิ่งประดิษฐ์ชุดที่ 3 ชุดตรวจสอบความเป็นกรด-ด่างของน้ำ (น้ำยาเดี่ยวเบอร์ 6) pH Test Kit for Water  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     301-400/0359.docclose windows.