รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0357
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว 0357/2546
  ผู้บริจาค     ศ.ทัศนีย์ อัตตะนันทน์
  วันที่บริจาค     29 ม.ค. 46  
  รายการ     สิ่งประดิษฐ์ชุดที่ 1 ชุดตรวจสอบความเป็นกรด-ด่างของดิน (ชนิดน้ำยา 3 เบอร์) Soil pH Test Kit  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     301-400/0357.docclose windows.