รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0354
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     13-42
  ผู้บริจาค     นางรัชฎาภรณ์ กิตติวรเชฏฐ์
  วันที่บริจาค     29 ม.ค. 46  
  รายการ     บัตรยืมหนังสือ ห้องสมุดคณะประมง ปี 2517-18 ของคุณรัชฎาภรณ์ กิตติวรเชฏฐ์  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.