รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0353
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     13-41
  ผู้บริจาค     นางรัชฎาภรณ์ กิตติวรเชฏฐ์
  วันที่บริจาค     29 ม.ค. 46  
  รายการ     บัตรยืมหนังสือหอสมุดกลาง มก. ของคุณรัชฎาภรณ์ กิตติวรเชฏฐ์  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.