รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0345
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     13-38
  ผู้บริจาค     ศ.วิจิตร อาวะกุล
  วันที่บริจาค     28 ม.ค. 46  
  รายการ     เอกสารประวัติศาสตร์เกี่ยวกับพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จฯ มายังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
  จำนวน     7  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.