รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0343
  ประเภท     รูปภาพ
  หมายเลขทะเบียน     ภ-55
  ผู้บริจาค     ศ.วิจิตร อาวะกุล
  วันที่บริจาค     28 ม.ค. 46  
  รายการ     พระบรมฉายาลักษณ์และพระฉายาลักษณ์พระบรมวงศานุวงศ์  
  จำนวน     6  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.