รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0342
  ประเภท     รูปภาพ
  หมายเลขทะเบียน     ภ-54
  ผู้บริจาค     ศ.วิจิตร อาวะกุล
  วันที่บริจาค     28 ม.ค. 46  
  รายการ     ภาพถ่ายปฐมนิเทศอาจารย์ – ข้าราชการ รุ่นที่ 7  
  จำนวน     13  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.