รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0339
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     13-37
  ผู้บริจาค     นายพฤทธิ์ คัมภีร์
  วันที่บริจาค     27 ม.ค. 46  
  รายการ     บัตรยืนยันการติดต่อ QSL CARD ของชมรมวิทยุสมัครเล่น มก. ชุดที่ 2 จัดพิมพ์ ในปี 2542  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     301-400/0339.docclose windows.