รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0032
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     13-3
  ผู้บริจาค     นางธีรนุต ร่มโพธิ์ภักดิ์ , นายประยงค์ ประยูรหงษ์ (คุณพ่อ)
  วันที่บริจาค     11 ธ.ค. 44  
  รายการ     ซองจดหมายที่ระลึก อายุครบรอบ 60 ปี ของ ศาสตราจารย์ ระพี สาคริก ดวงตราไปรษณีย์ภาพกล้วยไม้ ราคา 2.75 บาท  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     25-100/0032.docclose windows.