รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0318
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว 0318/2546
  ผู้บริจาค     นายฐิติศักดิ์ คณาวุฒิกุล
  วันที่บริจาค     27 ม.ค. 46  
  รายการ     เหรียญรุ่น KU 57  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.