รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0317
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     1 2525 รุ่น 38
  ผู้บริจาค     ผศ.ดร.พงศธร โสภาพันธุ์
  วันที่บริจาค     26 ม.ค. 46  
  รายการ     หนังสือเกษตรบัณฑิต ขจี 38  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     301-400/0317.docclose windows.