รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0315
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     11-39
  ผู้บริจาค     อาจารย์วิทวัส บัวจันทร์
  วันที่บริจาค     24 ม.ค. 46  
  รายการ     วารสาร กำแพงแสนสัมพันธ์ ปีที่ 22 ฉบับที่ 227 ประจำเดือนตุลาคม –พฤศจิกายน 2544  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.