รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0313
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     12-40
  ผู้บริจาค     อาจารย์วิทวัส บัวจันทร์
  วันที่บริจาค     24 ม.ค. 46  
  รายการ     วารสาร กสิกร ปีที่ 72 ฉบับ 6 พฤศจิกายน-ธันวาคม 2542 ฉบับพิเศษ ครอบรอบ 72 ปี  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.