รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0311
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     12-21
  ผู้บริจาค     อาจารย์วิทวัส บัวจันทร์
  วันที่บริจาค     24 ม.ค. 46  
  รายการ     เอกสาร ดร. ก่าน ชลวิจารณ์ ผู้สร้างความเจริญก้าวหน้าในวงการเกษตรไทย เนื่องในพิธีเปิดตึกก่าน ชลวิจารณ์ กองควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร 1 ตุลาคม 2534  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.