รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0308
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     12-27
  ผู้บริจาค     คุณเสริมสุข ลิ่วลม
  วันที่บริจาค     24 ม.ค. 46  
  รายการ     หนังสือสังฆราชาสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ปรัชญาและศาสนา)  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     301-400/0308.docclose windows.