รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0295
  ประเภท     โสตทัศนูปกรณ์
  หมายเลขทะเบียน     VDO 4
  ผู้บริจาค     นายทวีวัฒน์ ทัศนวัฒน์
  วันที่บริจาค     22 ม.ค. 46  
  รายการ     วิดีทัศน์ราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาสัตวแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 19 ก.ค. 44  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     201-300/0295.docclose windows.