รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0293
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว 0293/2546
  ผู้บริจาค     นายวิทยวัฒน์ กุญชร ณ อยุธยา
  วันที่บริจาค     21 ม.ค. 46  
  รายการ     เข็ม 10 world’s poultry congress, Edinburgh 1954  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.