รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     2662
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว2661/2560
  ผู้บริจาค     กองวิเทศสัมพันธ์
  วันที่บริจาค     9 มี.ค. 60  
  รายการ     โล่ที่ระลึกจาก The Asia and Pacific Seed Association (APSA)  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.