รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     2660
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว2659/2559
  ผู้บริจาค     สำนักงานอธิการบดี
  วันที่บริจาค     22 ธ.ค.59  
  รายการ     โล่ งานเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “วิศิษฏศิลปินสรรพศิลปสโมสร”  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.