รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     2657
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว2656/2559
  ผู้บริจาค     ฝ่ายหอจดหมายเหตุ สำนักหอสมุด มก.
  วันที่บริจาค     16 ธ.ค. 2559  
  รายการ     ชุดหนังสือเผยแพร่งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2559  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.