รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     2655
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว2654/2559
  ผู้บริจาค     ฝ่ายหอจดหมายเหตุ สำนักหอสมุด มก.
  วันที่บริจาค     16 ธ.ค. 2559  
  รายการ     เหรียญที่ระลึกพิธีประสาทปริญญา แด่ นางเดวิด รอคกี้เฟลเลอร์, 11 พฤศจิกายน 2530  
  จำนวน     3  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.