รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     2648
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว2647/2559
  ผู้บริจาค     ฝ่ายหอจดหมายเหตุ สำนักหอสมุด มก.
  วันที่บริจาค     16 ธ.ค. 2559  
  รายการ     ป้ายเข้าร่วมงานวันเกษตรแห่งชาติ, งานวันเกษตรแฟร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
  จำนวน     7  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.