รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0265
  ประเภท     รูปภาพ
  หมายเลขทะเบียน     ภ-46
  ผู้บริจาค     ศ. ดร. สรสิทธิ์ วัชโรทยาน
  วันที่บริจาค     13 ม.ค. 46  
  รายการ     ภาพถ่ายประวัติศาสตร์เหตุการณ์ด้านการพัฒนาอาจารย์ ของ มก.  
  จำนวน     2  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.