รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     2635
  ประเภท     รูปภาพ
  หมายเลขทะเบียน     หปว2634/2559
  ผู้บริจาค     ฝ่ายหอจดหมายเหตุ สำนักหอสมุด มก.
  วันที่บริจาค     16 ธ.ค. 2559  
  รายการ     กรอบรูป This is to certify that Professor Dr. H.R.H. Princess Chulabhorn จาก The Royal Society of Chemistry  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.