รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     2632
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว2631/2559
  ผู้บริจาค     สำนักงานอธิการบดี
  วันที่บริจาค     14 พ.ย. 59  
  รายการ     โล่เกียรติคุณจากองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.