รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     2629
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     หปว2628/2559
  ผู้บริจาค     สำนักทะเบียนและประมวลผล
  วันที่บริจาค     3 พ.ย. 59  
  รายการ     สมุดทะเบียนนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่รุ่นที่ 1-35  
  จำนวน     4  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.