รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     2628
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     หปว2627/2559
  ผู้บริจาค     ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุด มก.
  วันที่บริจาค     31 ต.ค. 59  
  รายการ     ตัวเล่มวิทยานิพนธ์ของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เรื่อง THESIS MOLECULAR GENETIC STUDIES AND PRELIMINARY CULTURE EXPERIMENTS OF SCALLOPS (BIVALVE: PECTINIDAE) IN THAILAND ปี 2006  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.