รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     2626
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว2625/2559
  ผู้บริจาค     นายวรกานต์ โอภาสวัฒนา
  วันที่บริจาค     16 ก.ย. 59  
  รายการ     เหรียญรุ่น KU 75  
  จำนวน     5  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.