รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     2612
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว2611/2559
  ผู้บริจาค     กองกลาง
  วันที่บริจาค     11 พ.ค.59  
  รายการ     โล่ประกาศเกียรติคุณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับ สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.