รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     2611
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว2610/2559
  ผู้บริจาค     น.ส.ปัทมา คงศักดิ์ไพบูลย์
  วันที่บริจาค     2 พ.ค. 59  
  รายการ     บัตรของนางสาวปัทมา คงศักดิ์ไพบูลย์  
  จำนวน     4  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.