รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     2608
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว 2607/2559
  ผู้บริจาค     สำนักงานอธิการบดี
  วันที่บริจาค     2 ก.พ. 59  
  รายการ     ส.ค.ส. และสมุดบันทึกพระราชทาน จากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.