รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     2607
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว 2606/2559
  ผู้บริจาค     กองวิเทศสัมพันธ์
  วันที่บริจาค     2 ก.พ. 59  
  รายการ     ผ้าที่ระลึก จาก Mr. Hiroyumi TANAKA, President, RYOWA Co.,Ltd.  
  จำนวน     2  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.