รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     2587
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว2586/2558
  ผู้บริจาค     สำนักงานอธิการบดี
  วันที่บริจาค     17 ก.ย. 58  
  รายการ     ธงที่ระลึกจาก National Pingtung University of Science and Technology  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.