รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     2573
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว2572/2558
  ผู้บริจาค     สำนักงานอธิการบดี
  วันที่บริจาค     17 ก.ย. 58  
  รายการ     โล่จาก THE OFFICE OF THE CANE AND SUGAR BOARD MINISTRY OF INDUSTRY AND THE ORGANIZING COMMITTEE OF THE XXI ISSCT CONGRESS  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.